MONUMENTEN

MONUMENTEN

Beste klanten, om u een overzicht te geven van wat u kunt bezoeken in onze prachtige stad, geven wij u hierna een overzicht van de toegankelijke monumenten. Indien u meerdere informatie wenst kan U doorklikken naar de site van www.gent.be

Pagina: 1 2 3 4

Badhuis Van Eyck

Van Eyck is het oudste bewaard gebleven overdekt badhuis met kuipbaden en douches van ons land. Na de badinrichtingen van Verviers (1868) en Brussel (Le Bain Royal van 1878), volgde ook Gent de Europese trend die het Engelse Liverpool in de eerste helft van de negentiende eeuw had ingezet.


Veermanplein 1- 9000 Gent

Begijnhof Sint-Amandsberg

Het Groot Begijnhof te Sint-Amandsberg is ontstaan als gevolg van de grote moeilijkheden die het Sint-Elisabethbegijnhof ondervond met de Commissie der Burgerlijke Godshuizen van de stad Gent. Het Sint-Elisabethbegijnhof lag op een plek die zich zeer goed tot stadsuitbreiding leende en in de tweede helft van de 19de eeuw werd de druk van de uitdeinende bevolking op dit begijnhof alsmaar groter.


Jan Roomsstraat - Engelbert Van Arenbergstraat

Begijnhof Ter Hoye

In 1234, kort na het Elisabeth- of Groot Begijnhof werd het Begijnhof O.-L.-Vrouw ter Hoye of Klein Begijnhof gesticht op de Groene Hoye, tussen de Hooipoort en de Vijfwindgatenpoort. De oprichting gebeurde op last van Johanna en Margaretha van Constantinopel, gravinnen van Vlaanderen. Het begijnhof verleende onderdak aan begijnen afkomstig uit de kleine verarmde adel, de burgerij en de rijkere landbouwersfamilies. Aanvankelijk hing het begijnhof af van de Sint-Jansparochie maar in het derde kwart van de 14de eeuw verwierf het volledige parochiale rechten.


Lange Violettestraat

Belfort

In 1313 werd begonnen met de bouw van de Gentse gemeentetoren, symbool van de stedelijke autonomie. Door oorlogen en onlusten werden de werken herhaaldelijk stilgelegd. In 1380 werd het belfort voltooid. Het gebouw heeft in de loop der tijden 7 verschillende bekroningen gehad, aangepast aan het groeiend aantal klokken van de beiaard. Het silhouet van de bekroning stemde overeen met de gangbare bouwstijl. In het midden van de 19de eeuw werd de houten bekapping vervangen door een gietijzeren constructie. Door gebrek aan onderhoud ging ze aan het roesten waardoor afbraak onvermijdelijk was. De nieuwe stenen spits, naar het 14de-eeuwse ontwerp, was net klaar voor de Wereldtentoonstelling van 1913. De gebrekkige verankering ervan op de oude romp leidde tot grondige restauratiewerken tussen 1967 en 1980.


Sint-Baafsplein 9000 Gent

Bisschoppelijk Seminarie

Na de godsdienstoorlogen op het einde van de 16de eeuw werden seminaries opgericht waar geestelijken tot het priesterschap werden gevormd. De eerste gebouwen van dit seminarie zijn opgetrokken in 1623, naar een ontwerp van Pieter Huyssens (1622-1657).  


Biezekapelstraat 2 - 9000 Gent

Boekentoren

In 1933 ontwierp Henry Van de Velde op de Blandijnberg de Boekentoren (Universiteitsbibliotheek) en de Instituten voor Kunstgeschiedenis, Dierkunde en Farmacie op de plaats waar vroeger een beluikencomplex stond. Vanaf het begin had Van de Velde een toren als boekenmagazijn in gedachten, als een signaal van de universiteit, een symbool van wetenschap, wijsheid en kennis. Tot vandaag getuigt het gebouw van de toenmalige modernistische architectuur. Het is een sober, elegant en functioneel element in de historische skyline.


Rozier 9 - 9000 Gent

Caermersklooster

Het klooster van de geschoeide karmelieten, beter bekend als het Caermersklooster, had een grote impact op de wijk Patershol. De karmelieten waren oorspronkelijk afkomstig uit het Nabije Oosten (de berg Karmel in Palestina geeft de oorsprong van hun naam aan). Onder druk van de islam kwamen ze naar Europa. Vanaf 1287 betrokken ze de refuge van de abdij van Cambron. Mogelijk zijn er nog restanten van de refuge in het zogenaamd Oud Huis.


Vrouwebroersstraat 6 9000 Gent

Geeraard de Duivelsteen

 Het Geeraard de Duivelsteen, een burcht uit de 13de eeuw, is genoemd naar de bouwheer ridder Gheeraert Vilain, bijgenaamd de Duivel. Het steen bleef tot omstreeks 1328 eigendom van de familie. Daarna werd het verkocht aan de stad Gent.

Het gebouw heeft tal van bestemmingen gehad: ridderverblijf, wapenarsenaal, klooster, school en bisschoppelijk seminarie. In 1623 werd het een dolhuis voor krankzinnigen en een tehuis voor mannelijke wezen. Een ander deel van het gebouw werd gebruikt als gevangenis of tuchthuis.


Geraard de Duivelstraat 1 - 9000 Gent

Gerechtshof

Het Gerechtshof werd tussen 1836 en 1846 gebouwd naar de plannen van Louis Roelandt, op de plaats waar zich vroeger het Recollettenklooster bevond.

Het imposant gebouw, gelegen aan de samenvloeiing van de Leie en de Ketelvaart, is opgevat in de geest van de Italiaanse Renaissance.


Koophandelsplein 23-24 - 9000 Gent

Graslei

Vanaf de 11de eeuw kende de Leie 'tusschen brugghen' een drukke havenactiviteit. De plaats was toen vooral bekend voor de aanvoer van graan uit Artesië (Noord-Frankrijk).

Daar Gent het graanstapelrecht bezat, moest alle invoer van graan in het graafschap Vlaanderen via Gent gebeuren. Kooplieden waren verplicht om een welbepaalde hoeveelheid van hun granen naar de stapelplaats te brengen.


Graslei